Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden WINTAX bv. (hierna te noemen WINTAX)

Handelsnaam taxatieveilingen.nl

Inwerkingtreding per 1 januari 2016

Versie 01 april 2016

Inhoudsopgave

 

 1. Algemene voorwaarden WINTAX B.V. ('Taxatieveilingen.nl')
 2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten
 3. Privacybeleid
 4. Bieden en aanbod taxatie
 5. Annulering, ontbinding en wijziging
 6. Betaling
 7. Wijzigingen
 8. Schending van de (spel)regels bij een veiling of een andere transactie via de website
 9. Geen taxateur beschikbaar
 10. Intellectueel eigendom
 11. Beperking aansprakelijkheid / overmacht
 12. Klachten
 13. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden WINTAX B.V. ('Taxatieveilingen.nl')

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Taxatieveilingen.nl: de website en de handelsnaam Taxatieveilingen.nl, waarmee WINTAX B.V. aan consumenten producten, arrangementen en diensten (waaronder taxaties) door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert.
 2. consument: de consument/afnemer van het onder A. bedoelde product, arrangement of dienst (waaronder taxaties) dan wel de (hoogste) bieder op een door TaxatieVeilingen.nl (digitaal) geveild product, arrangement of dienst (waaronder taxaties).
 3. bieder: een (hoogste) bieder op een veiling wordt hieronder naast consument bieder genoemd.
 4. aanbieder: de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst dat (die) WINTAX door middel van de door haar geëxploiteerde website TaxatieVeilingen.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de feitelijke leverancier (waaronder de makelaar en/of taxateur die de taxatie zal uitvoeren).
 5. Makelaar/Taxateur of Makelaar of Taxateur: De taxateur die de opdracht tot het uitbrengen van een taxatie via de website Taxatieveilingen.nl en/of tussenkomst van WINTAX heeft aanvaard.
 6. Opdracht tot taxatie: De opdracht tot taxatie door de consument aan de makelaar en/of Taxateur die verstrekt wordt door het winnen van de veiling.
 7. WINTAX B.V.: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt en als tussenpersoon tussen de consument en de Taxateur de opdracht tot taxatie tot stand brengt.

Vestigings- & bezoekadres:

Stationsweg 66
6711 PV EDE
Telefoonnummer: 0318-209470

Bereikbaarheid telefoon:ma t/m vrij:09:00 t/m 17:30 uur

E-mailadres:info@TaxatieVeilingen.nl

KvK-nummer: 64978257 

Btw-identificatienummer: NL855931425B01

 

2. Gebruiksvoorwaarden voor veilingdiensten

2.1 De bieder verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van TaxatieVeilingen.nl zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. WINTAX B.V. is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

2.2 Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Tenzij het tegendeel door bieder wordt bewezen, gaat WINTAX B.V.er van uit dat ten aanzien van de ingevoerde gegevens sprake is van authenticiteit.

3. Privacybeleid

3.1 Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door WINTAX B.V. aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument/bieder, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

4. Bieden en aanbod taxatie

4.1 Ieder hoogste bod leidt tot een definitieve opdracht van de bieder aan de via WINTAX B.V. aangewezen makelaar of taxateur. TaxatieVeilingen.nl kan bij een aanbieding op haar website of na de veiling aan de bieder een zogenaamde ‘upgrading’ aanbieden. Deze upgrading kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van aanvullende diensten. Als de bieder daarvan gebruik maakt en daarmee de upgrading accepteert, gaat die upgrading deel uitmaken van de opdracht. Door de aanvaarding van de opdracht van de bieder door de taxateur ontstaat een overeenkomst tussen bieder en taxateur

4.2 De bieders mogen de prijs van een veiling niet (laten) manipuleren noch pogingen daartoe doen. Het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen is niet toegestaan.

4.3. De op de website Taxatieveilingen.nl aangeboden te veilen taxatie betreft een taxatie op een door de consument gekochte woning (of op enig andere wijze in eigendom te verkrijgen woning) waarvoor hij voor de verkrijging van een hypothecaire geldlening een taxatie nodig heeft. De prijs (het bod) heeft uitsluitend betrekking op het honorarium van de makelaar of taxateur en is inclusief omzetbelasting.

4.4. Indien de consument heeft aangegeven (bij zijn profiel) dat:

 • - de taxatie een zogenaamd NWWI taxatie dient te zijn, en/of
 • - de taxatie ook een taxatie betreft met een waardebepaling na verbouwing, en/of
 • - de taxatie een appartementsrecht betreft, en/of
 • - de taxatie twee of meer percelen/appartementsrechten betreft

worden die kosten bij het uitbrengen van het bod zichtbaar gemaakt voordat de consument het bod kan plaatsen. Voordat het bod definitief geplaatst wordt zijn dus zichtbaar de totale kosten, te weten:

 • - het bod op de courtage van de makelaar of taxateur;
 • - de veilingkosten;
 • - NWWI kosten
 • - kosten indien sprake is van een appartementsrecht;
 • - kosten bij twee of meer percelen/appartementsrechten;
 • - kosten voor een waardebepaling na verbouwing. en
 • - de verschuldigde b.t.w.

Het totale bedrag zal derhalve zichtbaar zijn voordat de consument het bod kan plaatsen.

4.5. Het bedrag dat de hoogst biedende consument direct dient te voldoen bestaat derhalve uit het totale bedrag dat zichtbaar is bij het uitbrengen van het bod.

4.6 De makelaar en/of taxateur die de opdracht tot taxatie heeft ontvangen zal de consument een aanvullende nota sturen indien consument en makelaar en/of taxateur nadere aanvulling(en) en/of wijziging(en) zijn overeengekomen.

Mogelijk zijn er ook gemeentelijke leges verschuldigd.

4.7. Extra werkzaamheden en/of aanvullende zaken zoals hiervoor onder 4.6 worden bedoeld, zullen door de Makelaar/Taxateur separaat bij het uitbrengen van het taxatierapport in rekening worden gebracht.

5. Annulering, ontbinding en wijziging

5.1 Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk. Indien de bieder het hoogste bod heeft uitgebracht en het bod door de Taxateur wordt aanvaard, kan de in dat kader tot stand gekomen overeenkomst (transactie) NIET annuleren.

5.2 Het recht van ontbinding is niet van toepassing en voorzover noodzakelijk ziet bieder bij het uitbrengen van zijn bod af van het recht van ontbinding.

6. Betaling

6.1 WINTAX B.V. is het betaaladres van alle transacties die via door haar geëxploiteerde websites tot stand komen. Ook in verband met de veiling op de website TaxatieVeilingen.nl geveilde producten, diensten en arrangementen. De betaling zal via WINTAX B.V. lopen tenzij anders vermeld in de bevestigingsemail welke de afnemer ontvangt nadat het hoogste bod is uitgebracht op de geveilde producten, diensten of arrangementen.

6.2 Er geldt een fatale betalingstermijn van vijf (5) dagen. Wanneer er niet binnen vijf (5) dagen is betaald, machtigt de hoogste bieder WINTAX B.V.automatisch om het bedrag van zijn/haar bankrekening te incasseren. WINTAX B.V.zal daartoe maximaal één poging doen. WINTAX B.V.kan kosten rekenen voor bepaalde betaalmethoden, deze staan bij de betaalmethoden vermeld.

6.3 De hoogste bieder bij een veiling is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan wel in geval dat de automatische incasso niet gelukt is. WINTAX B.V.zal vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.

6.4 Blijft de hoogste bieder, na minstens 1x door WINTAX B.V.te zijn aangemaand (waaronder ook communicatie per e-mail wordt begrepen), in verzuim, dan zal WINTAX B.V. over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in rekening gaan brengen.

7. Wijzigingen

7.1 Wijzigingen en/of aanvullingen zijn niet mogelijjk, tenzij bieder met taxateur dit onderling overeenkomen.

7.2 WINTAX B.V. kan niet worden aangesproken op eventueel overige of aanvullende en/of gewijzigde afspraken tussen bieder en taxateur.

8. Schending van de (spel)regels bij een veiling of een andere transactie via de website

8.1 TaxatieVeilingen.nl. behoudt zich het recht voor consumenten/bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een consument/bieder:

 • zich niet houdt aan de door TaxatieVeilingen.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken.
 • het onmogelijk maakt de gegevens die aan TaxatieVeilingen.nl geleverd zijn te controleren.

Het is voor TaxatieVeilingen.nl onmogelijk om alle gegevens van consumenten/bieders te controleren. Consumenten/bieders hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens TaxatieVeilingen.nl aansprakelijk voor schade die TaxatieVeilingen.nl lijdt en kosten die TaxatieVeilingen.nl maakt als gevolg van aan een consument/bieder toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens.

 • meerdere keren in verzuim is geweest ten aanzien van betalingen aan TaxatieVeilingen.nl.
 • onrechtmatig het imago van TaxatieVeilingen.nl schendt.
 • een aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden.
 • onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.
 • medewerkers van TaxatieVeilingen.nl heeft bedreigd en/of beledigd.

9. Geen taxateur beschikbaar

9.1 Indien door welke oorzaak ook de bieder het hoogste bod heeft uitgebracht en  er geen taxateur beschikbaar is die het object mag taxeren, dan:

 1. Zal TaxatieVeilingen.nl zo spoedig mogelijk alsnog een taxateur aanwijzen die de taxatie zal uitvoeren en derhalve de opdracht van de bieder zal aanvaarden.
 2. Zal Indien TaxatieVeilingen.nl binnen vijf (5) werkdagen er niet in slaagt een taxateur te vinden die de taxatieopdracht aanvaardt, er geen overeenkomst tussen bieder en taxateur tot stand zijn gekomen en verplicht Taxatieveilingen.nl zich het door de bieder betaalde bedrag op dezelfde rekening terug te storten als waarvan bieder het verschuldigde bedrag heeft betaald.

9.1 Indien op basis van het in lid 1 van dit artikel bepaalde er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen bieder en taxateur, zal TaxatieVeilngen.nl nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden hoe ook genaamd en ook nimmer schadeplichtig zijn.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten van WINTAX B.V. en/of haar licentiegevers.

11. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

11.1 TaxatieVeilingen.nl selecteert de aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. TaxatieVeilingen.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de producten, arrangementen en andere diensten van aanbieders/ feitelijke leveranciers/ taxateurs, die TaxatieVeilingen.nl op haar website aanbiedt.

11.2 De consument/bieder die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de aanbieder is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de consument/bieder verplicht om TaxatieVeilingen.nl en de feitelijke leverancier (taxateur) alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.

12. Klachten

12.1 Een consument/bieder die een klacht heeft met betrekking tot de door TaxatieVeilingen.nl verrichte diensten of het te betalen bedrag dient zijn klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven schriftelijk aan WINTAX B.V.kenbaar te maken.

12.2 Klachten over tekortkoming in de uitvoering van over de desbetreffende dienst, dienen ter plaatse bij de feitelijke leverancier of dienstverlener zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht overeenkomstig het in dit artikel lid 1 bepaalde zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij de feitelijke leverancier en WINTAX B.V.schriftelijk ingediend te worden.

12.3 Bij WINTAX B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van een maand gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WINTAX B.V.binnen de termijn van een maand geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/bieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe gebruikelijke wijze zijn gepubliceerd, dan wel aan de consument kenbaar is gemaakt en de consument van de wijziging(en) van de voorwaarden op de hoogte had kunnen zijn, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.